Borba otkriva Milovu i Blažovu imovinu: Tata i sin gospodari Crne Gore

0

Predsjednik DPS-a Milo Đukanović i njegov sin Blažo danas u svom vlasništvu imaju pet fir­mi, 1.488 kva­dra­ta ze­mlji­šta, 459 me­ta­ra kva­drat­nih po­slov­nog pro­sto­ra. Njih dvojica, prema zvaničnim podacima, po­sje­du­ju i 385 me­ta­ra kva­drat­nih stam­be­nog pro­sto­ra i 31 kva­drat ne­stam­be­nog, kao i 70 me­ta­ra kva­drat­nih ru­še­vi­na. Stariji Đukanović, kada je ušao u politiku živio je kao podstanar, a danas je sa vojim sinom Blažom, jedan od najbogatijih stanovnika Crne Gore, a do milionske imovine došao je zahvaljujući skoro trodecenijskoj vladavini njega i njegove partije.
Nezavisnost im donijela milione
Gledajući zvaničnu dokumentaciju, može se reći da je za porodicu Đukanović najberićetnija bila 2006. godina, kada bilježe povećanje svoje imovine. Slučajno ili ne, milionska dobit porodice Đukanović, poklopila se baš sa nezavisnošću Crne Gore. Upravo te godine Đukanović odlučuje da se i zvanično počne baviti biznisom, što mu, gledajući rezultate svog rada, ide od ruke, pardon, od partije.
Pr­va fir­ma koju je Đukanović osnovao je Uni­ver­zi­tats Pod­go­ri­ca, u okvi­ru ko­je ra­di pri­vat­ni Uni­ver­zi­tet „Do­nja Go­ri­ca” (UDG) sa vi­še fa­kul­te­ta. Kom­pa­ni­ja je osno­va­na 19. de­cem­bra 2006. go­di­ne, pola godine nakon proglašenja nezavisnosti. Osim njega, capital u toj firmi imaju bi­zni­smen To­mi­slav Če­le­bić i pro­fe­so­ri Ve­se­lin Vu­ko­tić i Dra­gan K. Vuk­če­vić. Druženjem sa Đukanovićem donijelo mu je i funkciju predsjednika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU). U januaru sledeće godine, Đu­ka­no­vić je sa ku­mom Vu­kom Raj­ko­vi­ćem osno­vao fir­mu Glo­bal Mon­te­ne­gro. Đukanović se nije zaustavio na tome već je odmah osnovao još jednu fir­mu – Ka­pi­tal in­vest. Iste te godine, osno­vao je još jed­nu firmu pod nazivom Praj­ma­ri in­vest, ko­ja je u međuvremenu iz­bri­sa­na iz Cen­tral­nog re­gi­stra Pri­vred­nog su­da. Na Đukanovića se vodila i agen­ci­ja za ne­kret­ni­ne Se­lekt in­vest­ment, ali je ona izbrisana.
Stanovi i pašnjaci
Predsjednik DPS-a ima stan u pod­go­rič­kom na­se­lju Go­ri­ca C, po­vr­ši­ne 187 kva­dra­ta. Vla­snik je i pa­šnja­ka od 805 kvadrata, li­va­de po­vr­ši­ne 243 me­ta­ra kva­drat­nih, kao i još jednog pa­šnja­ka od 440 kva­dra­ta. Sve te nepokretnosti nalaze se u Nik­ši­ću, a stekao ih je kupovinom. Na nje­go­vo ime vo­de se i ru­še­vi­ne ra­znih obje­ka­ta od 30 i 40 me­ta­ra kva­drat­nih. U vla­sni­štvu nje­go­ve fir­me Uni­ver­zi­tats na­la­zi se i po­slov­na zgra­da od 16.438 kva­dra­ta, ga­ra­ža od 3.185 i ze­mlji­šte od 12.038 kva­dra­ta.
Blažo proizvodi struju
Da biznis ide od ruke porodici Đukanović i da se prenosi na sledeću generaciju, potvrđuje i Blažo. On ima po 50 od­sto ak­ci­ja u dvi­je fir­me – BB Hi­dro, ko­ja se ba­vi pro­iz­vod­njom elek­trič­ne ener­gi­je, i BB So­lar, či­ja je dje­lat­nost po­sta­vlja­nje elek­trič­nih in­sta­la­ci­ja.
BB Hi­dro re­gi­stro­va­na je 20. mar­ta 2014., a tri godine ranije je osno­vao fir­mu BB So­lar. Bla­žo ima i dva po­slov­na pro­sto­ra u Pod­go­ri­ci od 412 i 47 kva­dra­ta. Na Ža­blja­ku po­sje­du­je stan od 124 kva­dra­ta, pot­kro­vlje od 75 i ga­ra­žu od 17 me­ta­ra kva­drat­nih.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.