Završena istraga: Mugoša odgovara zbog malverzacija oko zemljišta KAP-a

0

Protiv Miomira Mugoše, bivšeg gradonačelnika Podgorice, biće podnijeta krivična prijava zbog malverzacija oko zemljišta KAP-a, saznaje Sloboda. Istražitelji su utvrdili da je u poslu oko razgraničenja imovine KAP-a i Glavnog grada bilo malverzacija. U to vrijeme na čelu Podgorice bio je Mugoša.
Vla­snik Uni­pro­ma Ve­se­lin Pe­jo­vić u ju­lu 2014. go­di­ne je pre­u­zeo upra­vlja­nje KAP-om. Sa­gla­snost za me­đu­sob­no raz­gra­ni­če­nje ze­mlji­šta iz­me­đu Glav­nog gra­da i KAP-a i nje­go­vih dje­lo­va Ko­vač­ni­ce i Pre­ra­de da­la je kra­jem te go­di­ne pod­go­rič­ka skup­šti­na. Ta­da je i pod­ruč­je KAP-a pro­gla­si­la bi­znis zo­nom, i to na za­htjev nik­šić­kog Uni­pro­ma, či­ji je Pe­jo­vić vla­snik. Raz­gra­ni­če­njem ze­mlji­šta oko KAP-a, ka­ko su me­di­ji pi­sa­li, Glav­ni grad je „do­bio” 565.691 kva­dr­ta ze­mlji­šta ko­je je i ra­ni­je bi­lo nje­go­vo, a KAP, od­no­sno ku­pac, 417.804 kva­dra­ta do­ne­dav­no op­štin­skog ze­mlji­šta. Vla­snik Uni­pro­ma je za imo­vi­nu KAP-a po­nu­dio 28 mi­li­o­na eura. Pe­jo­vić je ta­da po­nu­du uslo­vio „rje­ša­va­njem” imo­vin­skog spo­ra sa Glav­nim gra­dom i pro­gla­še­njem bi­znis zo­nom ka­ko ne bi pla­ćao ko­mu­nal­ne na­kna­de.
Iz opo­zi­ci­je su u vi­še na­vra­ta op­tu­ži­va­li nad­le­žne da cje­lo­kup­nu imo­vi­nu KAP-a, u okvi­ru ko­je je pre­ko dva mi­li­o­na kva­dra­ta ze­mlji­šta, že­le pro­da­ti za 28 mi­li­o­na eura, iako ma­nje od po­lo­vi­ne tog ze­mlji­šta vri­je­di pre­ko 50 mi­li­o­na eura.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.