Održana 45. sjednice Vlade Crne Gore, pogledajte šta je odlučeno

0

Vlada je, na danas održanoj 45. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti sa Izvještajem sa javne rasprave.

„Zakonom će prvi put u našem pravnom poretku biti na sistemski način regulisano obavljanje ove privredne djelatnosti. Takođe, biće utvrđeni i uslovi za obavljanje pomorsko-agencijske djelatnosti, prava i dužnosti pomorskog agenta i pomorskog agenta posrednika, način vođenja upisnika pomorskih agenata i pomorskih agenata posrednika, nadzor nad obavljanjem pomorsko-agencijskih djelatnosti i druga pitanja“, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Donijete su odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koje se odnose na pregovaračka poglavlja 9 – Finansijske usluge, 18 – Statistika i 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, čime se pregovaračka struktura prilagođava aktuelnoj fazi pregovaračkog procesa.

Vlada je usvojila Elaborat o opravdanosti transformacije Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore u Javnu ustanovu Muzej savremene umjetnosti Crne Gore.

„Elaborat je pokazao da bi se osnivanjem ove javne ustanove obezbijedili uslovi za razvoj savremenog umjetničkog stvaralaštva i vizuelne kulture, kao i za dugoročnu valorizaciju trajnih vrijednosti u savremenoj crnogorskoj umjetnosti. Istovremeno, ova ustanova bi kroz sredstva savremene komunikacije, kreativne inicijative, bazične profesionalne razmjene, permanentnu edukaciju u oblasti savremene likovne produkcije, nastavila da bogati vizuelnu kulturu najšire zajednice i vrši podsticaj individualnom stvaralaštvu i kolektivnoj prezentaciji umjetničkih vrijednosti u Crnoj Gori, na prestižnim događajima u regionu i svijetu. Polazeći od principa da je muzejska djelatnost u službi društva, a da muzej trajno čuva nasljeđe za buduće generacije, budući Muzej treba da omogući očuvanje sadašnje djelatnosti Centra u podsticanju savremenog stvaralaštva i dopuni muzejsku misiju čuvanja trajnih vrijednosti, kroz standardizovano dokumentovanje i prezentaciju. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo kulture i medija da pripremi i Vladi dostavi na donošenje Predlog odluke o obrazovanju Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore“, naveli su iz Vlade.

Usvojena je Informacija o statusu „Castello Montenegro“ AD Pljevlja.

„U Informaciji se navodi da je u cilju usklađivanja organizacije i registracije Društva na osnovu pribavljene dokumentacije i izvršenih analiza ustanovljeno da postoje otvorena pitanja koja se odnose na njegovo poslovanje. Uvidom u evidencije Centralnog registra privrednih subjekata utvrđeno je da postoje određene manjkavosti, nepreciznosti i netačnosti podataka koje se tiču oblika svojine, kapitala i lica u Društvu. Tim povodom, nadležna ministarstva su zadužena za ispravku i dopunu podataka u Centralnom registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, zakazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara u cilju formiranja Odbora direktora Društva, kao i da se razmotri mogućnost konverzije dugoročne obaveze prema Vladi od 325.649 eura u akcijski kapital Društva. Vlasničku strukturu Društva, kao nasljednika kompanija za izradu zaštitne odjeće koje su do devedesetih godina poslovale pod nazivom I.T.I.K.  „Tara“ i P.D.S. „Tara“, čine Ministarstvo finansija sa 86,74 % vlasničkog udjela, EPCG sa 1,51 %, Republički fond zajedničkih rezervi sa 1,32 %, dok je ostatak u privatnom vlasništvu“, piše u saopštenju Vlade Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi zaključenja Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu zemljišta u svojini države za izgradnju vjetroelektrane Brajići – opštine Budva i Bar i prihvatila predloženi Aneks.

„Imajući u vidu da od zaključenja Ugovora nijesu ispunjeni kumulativni uslovi za njegovo stupanje na snagu, te da je 26. 08. 2021 godine istekao rok za usvajanje planskog dokumenta na osnovu koga bi bili izdati urbanističko-tehnički uslovi, definisano konačno područje koje će biti u funkciji Vjetroelektrane i riješeni imovinsko-pravni odnosi, obje ugovorne strane su se saglasile da je nužno pristupiti izmjeni određenih odredbi Ugovora, kao i ranije definisanih rokova“, naveli su iz Vlade.

Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana 2021 – 2023 za sprovođenje Strategije zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u Crnoj Gori 2019 – 2023, u 2022. godini.

„Izvještaj sadrži pregled realizovanih aktivnosti definisanih Akcionim planom, među kojima je kao najznačajnija ocijenjena izgradnja Klinike za psihijatriju za koju je u julu 2022. godine položen kamen temeljac. Nova zgrada imaće 20 soba sa 57 bolničkih postelja i sve neophodne sadržaje za savremeno liječenje pacijenata sa mentalnim problemima“, dodali su iz Vlade.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za donošenje odluka o pokretanju postupka za popunu 50 radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom, shodno Zaključku broj 07-7525/2 od 24. 11. 2022. godine, u skladu sa zakonom.“U raspravi je konstatovano da je, imajući u vidu veliki obim i složenost poslova u određenim organizacionim jedinicama u okviru Ministarstva, opravdana potreba za zapošljavanjem nedostajućih novih kadrova, s obzirom na činjenicu da se određena radna mjesta ne mogu popuniti raspoređivanjem postojećih kadrova“, piše u saopštenju Vlade.

Prepoznajući značaj manifestacionog turizma kao jednog od najznačajnijih pojavnih oblika turističkih kretanja i važnog segmenta za razvoj i unapređenje turističke ponude, Vlada je dala saglasnost na Predlog za finansiranje turističke manifestacije ,,Montenegro beer festa – Cetinje“, i zadužila Ministarstvo finansija da iz sredstava Tekuće budžetske rezerve uplati 100.000 eura za tu namjenu.

Vlada je dala saglasnost na Predlog za preusmjerenje sredstava sa tekuće budžetske rezerve u iznosu od 300.000 eura u cilju sufinansiranja programa sportskih organizacija, shodno uslovima javnog konkursa, zbog stvaranja optimalnih uslova za obavljanje sportske djelatnosti.

Usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0210-1186/10 od 20.12.2008. godine koji se odnosi na lokalitet nekadašnjeg hotela „Jadran” u Ulcinju sa Predlogom Aneksa IV ugovora o zakupu/korišćenju morskog dobra i dala saglasnost na Aneksa IV Ugovora.

„Zbog promjene udjela vlasničke strukture privrednog društva „Star of Montenegro” d.o.o iz Ulcinja bilo je neophodno potpisivanje ovog Aneksa Ugovora, čime će se steći uslovi za valorizaciju državne imovine sa obavezom investicionih ulaganja“, naveli su iz Vlade.

Vlada je utvrdila urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu „Solar power” doo Podgorica, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanstičko tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora.

„Lokacija za izgradnju predmetnog objekta se nalazi u zahvatu katastarske opštine Velestovo i Prentin do, u Prijestonici Cetinje. Ukupna površina lokacije iznosi cca 1.295.540 m², a prema prethodno sporovedenim analizama dostavljenim od strane podnosioca zahtjeva utvrđeno je da je potencijalna količina proizvedene godišnje električne energije 213.965 MWh iz solarne elektrane ukupne snage 150 MW. Kako je navedeno u diskusiji, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, a u cilju podsticanja izgradnje objekata za proizvodnju električne energije iz obnovijivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora, na zemljištu ili objektima u državnoj ili privatnoj svojini, na zahtjev vlasnika zemljišta ili objekata, urbanističko – tehnički uslovi se mogu izdati aktom VIade, a po prethodno pribavijenim mišljenjima organa državne uprave nadležnih za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i šumarstvo, organa uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara na kojoj se zemljište nalazi i pravnih lica nadležnih za uslove priključenja na infrastrukturu. Kako su sva potrebna mišljenja pribavljena, Vlada dala zeleno svjetlo za izdavanje UTU traženih od strane „Solar power” kompanije iz Podgorice“, zaključuje je u saopštenju Vlade Crne Gore.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.