Jagoš Bulatović: Država ćuti, hvala Borbi što Pavla ne zaboravlja

0

Pri­je 18 go­di­na, ne­po­zna­ti ubi­ca is­pa­lio je smr­to­no­sne hi­ce u Pa­vla Bu­la­to­vi­ća, ta­da­šnjeg mi­ni­stra od­bra­ne SR Ju­go­sla­vi­je. Is­tra­ga više i ne tap­ka u mje­stu, svi su izgledi da država više i ne traži na­lo­go­da­va­ce i iz­vr­ši­o­ce tog zlo­či­na. U mo­men­tu puc­nja­ve, Bu­la­to­vić je sje­dio u re­sto­ra­nu „Rad“ sa pri­ja­te­lji­ma Vu­kom Ob­ra­do­vi­ćem i Mir­kom Kne­že­vi­ćem, ko­ji su lak­še ra­nje­ni. Ubistvo Bulatovića, koji je bio žestok kritičar crnogorskog režima, dogodilo se osam mjeseci prije petooktobarskih izbora i svrgavanja s vlasti Slobodana Miloševića. Njegovo ubistvo, slažu se mnogi u ocjeni, bilo je uvertira u rasparčavanje zajedničke države Jugoslavije.
U izjavi za Borbu, Jagoš Bulatović, brat ubijenog ministra vojnog, kaže da je sve ispričana priča.
“Izgubio sam vjeru u nadležne institucije. Nema se šta više reći o tome. O tome treba da govore institucije, koje za 18 godina nijesu odgovorile ni na jedno pitanje o Pavlovom ubistvu. Niko nas ni o čemu nije obavještavao, mislim da su oni Pavla zaboravili. Hvala portalu Borba što ste se sjetili Pavla i što ga ne zaboravljate, rekao je Jagoš Bulatović.
Mi­ni­star od­bra­ne SR Ju­go­sla­vi­je Pa­vle Bu­la­to­vić ubi­jen je 7. fe­bru­a­ra 2000. go­di­ne, u 18.55 ča­so­va, u re­sto­ra­nu FK „Rad” u Uli­ci ne­zna­nog ju­na­ka na Ba­nji­ci. Tom pri­li­kom lak­še su ra­nje­ni Vuk Ob­ra­do­vić, di­rek­tor Ju ga­rant ban­ke iz Be­o­gra­da i Mir­ko Kne­že­vić, uprav­nik re­sto­ra­na. Ne­po­zna­ti na­pa­dač pu­cao je iz auto­mat­skog oruž­ja kroz pro­zor re­sto­ra­na iz prav­ca obli­žnjeg fud­bal­skog igra­li­šta.
Bu­la­to­vić je po­go­đen u sr­ce i kom­plet­na eki­pa hi­rur­ga VMA uza­lud se bo­ri­la za nje­gov ži­vot.
Na Bu­la­to­vi­ća, Ob­ra­do­vi­ća i Kne­že­vi­ća pu­ca­no je iz auto­mat­skog oruž­ja, naj­vje­ro­vat­ni­je „ka­la­šnji­ko­va”. Ubi­ca je do­šao iz mra­ka, pre­ko glav­nog fud­bal­skog te­re­na. Pri­šao je zad­njoj stra­ni sa­le re­sto­ra­na na za­pad­noj tri­bi­ni sta­di­o­na, gdje je le­đi­ma okre­nut pro­zo­ri­ma sje­dio Bu­la­to­vić sa dru­štvom. Pre­ma ri­je­či­ma oče­vi­da­ca, sa­mo je dru­gi ra­fal bio ne­što kra­ći od tri is­pa­lje­na ra­fa­la. Po­sli­je puc­nja­ve, ubi­ca je po­bje­gao istim pu­tem ko­jim je i do­šao. Po­bje­gao je pre­ko glav­nog te­re­na, pre­sko­čio ži­vu ogra­du sa is­toč­ne stra­ne sta­di­o­na i ne­stao ka Bu­le­va­ru JNA. Ka­ko se pret­po­sta­vlja, na­pa­da­ča su ta­mo če­ka­li po­ma­ga­či u auto­mo­bi­lu. Ubi­ca je po­bje­gao „for­dom” pla­ve bo­je, sa ukra­de­nim ta­bli­ca­ma BG 144-634, i tu mu se gu­bi sva­ki trag.
Pre­ma ri­je­či­ma oče­vi­da­ca, Bu­la­to­vić, Kne­že­vić i Ob­ra­do­vić na­šli su se u re­sto­ra­nu da bi pro­sla­vi­li 50 go­di­na po­sto­ja­nja „Ra­da”.
Še­šelj op­tu­žio De­li­ća, Crna Gora ćutala
Na­kon ubi­stva, u Skup­šti­ni SR Ju­go­sla­vi­je for­mi­ran je an­ket­ni od­bo­ra za ra­svje­tlja­va­nje tog ubi­stva, ko­ji je pred­vo­dio li­der ra­di­ka­la Vo­ji­slav Še­šelj. Go­di­nu na­kon ubi­stva, Še­šelj je sa­op­štio da je u Bu­la­to­vi­ća pu­cao Ivan De­lić iz Bu­dve. Taj Bu­dva­nin je de­man­to­vao op­tu­žbu, a nje­go­vi svje­do­ci su po­tvr­di­li da je De­lić 7. fe­bru­a­ra 2000. go­di­ne, ka­da je u Be­o­gra­du ubi­jen Bu­la­to­vić, navodno bio u Bu­dvi.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.